Need Help ?
Call: +977- 038520358

सुझाव सम्पर्क

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सोलुखुम्बु

फोन नं.  ०३८५२०१०५ र ०३८५२०३५८ 

फ्याक्स   ०३८५२०३५८

mail : soludeo@yahoo.com

कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी र कार्य विभाजन

 

सि. न.

कर्मचारीको नाम

पद

श्रेणी

जिम्मेवार शाखा / फाँट

डिकबहादुर राई

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

रा. प. द्धितीय

कार्यालय प्रमुख

शरदकुमार भण्डारी

सहायक जि. शि. अ.

रा. प. द्धितीय

योजना तथा कार्यक्रम र अन्य शाखाहरुको समन्वय गर्ने

विनोद कार्की

शाखा अधिकृत

रा. प. तृतीय

विद्यालय प्रशासन र परीक्षा

सीताकुमारी भणडारी

विद्यालय निरीक्षक

रा. प. तृतीय

विद्यालय निरीक्षण

सुकदेवी राई

प्रा. स.

रा.प.अनं. प्रथम

 योजना तथा कार्यक्रम र अनौपचारिक शिक्षा

भीमबहादुर कटुवाल

प्रा. स.

रा.प.अनं. प्रथम

विद्यालय प्रशासन र परीक्षा

रञ्जन जायसवाल

सव इन्जिनियर

रा.प.अनं. प्रथम

योजना तथा कार्यक्रम(भौतिक)

अनिलकुमार यादव

सव इन्जिनियर

रा.प.अनं. प्रथम

योजना तथा कार्यक्रम(भौतिक)

राकेश कुमार देव सव इन्जिनियर रा.प.अनं. प्रथम

 योजना तथा कार्यक्रम(भौतिक)

१०  प्रितेश कुमार यादव सव इन्जिनियर रा.प.अनं. प्रथम

योजना तथा कार्यक्रम(भौतिक)

११ श्याम कुमार राउत सव इन्जिनियर रा.प.अनं. प्रथम

योजना तथा कार्यक्रम(भौतिक)

१२ रामकुमार के सी खरिदार रा.प. अनं द्धितीय

 स्टोर, लेखा

१३ नेत्रप्रसाद घिमिरे खरिदार रा.प.अनं. द्धितीय

कर्मचारी प्रशासन र दर्ता, चलानी  

१४

नरबहादुर बस्नेत

का. स.

श्रेणीविहीन

जि.शि.अ. र सहायक जि.शि.अ.कक्षमा सजयोग

१५  देविमाया बस्नेत का. स. श्रेणीविहीन

लेखा, प्रशासन र परीक्षामा सहयोग

१६

गोविन्द पोखरेल

का. स.

श्रेणीविहीन

वि.प्र., योजना तथा कार्यक्रम र अन्यमा सहयोग