Need Help ?
Call: +977- 038520358

समाचार बिस्तारमा

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलार्इ जरूरी सूचना

निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूले उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूको संसोधित मूल्याङ्कन मापदण्ड प्रयोग गर्नुहुन ।