Need Help ?
Call: +977- 038520358

समाचार बिस्तारमा

स्थानिय तहबाट शिक्षक/कर्मचारी तलबभत्ता निकासा गर्ने फर्मेट

उक्त फर्मेटमा जिल्लाका सबै विद्यालयहरु र तिनको खाता नं. क्रमश: उपलब्ध छ । कृपया आफ्नो स्थानिय तहमा पर्ने विद्यालयहरु छनोट गरि निकासा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

फाइल डाउनलोड गर्न: http://www.deosolukhumbu.gov.np/SoftAdmin/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%20%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95%20%E0%A4%A4%E0%A4%AD%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F.xlsx